Социјална одговорност

Charity donation

Добротворна донација

Donations for the Epidemic

Донации за епидемијата

Letter of appointment

Писмо за именување